Selasa, 24 Juli 2012

GOLONGAN YANG SELAMAT MENURUT AL QUR'AN


GOLONGAN-GOLONGAN YANG SELAMAT MENURUT AL QUR’AN

Oleh: ARMALINA, S.H.

Di dalam Al Qur’an disebutkan ada golongan-golongan yang selamat. Dan golongan tersebut ada 38 golongan, adalah sebagai berikut:
1.      Ahlush sunnah wal jamaah (orang yang berpegang teguh terhadap sunnah rasul).
2.      Al Abraar (orang yang selalu berbuat kebaikan)
Ciri-cirinya ialah:
a.       beriman kepada rukun iman yang enam
b.      mendirikan shalat dan menunaikan zakat
c.       memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya
d.      menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin
e.       menepati janji jika berjanji
f.       sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan (Q.S. 2 Al Baqarah :177).
3.      Amiruuna bil ma’ruf, naahiina’anil munkar (orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran).
Menurut Al Quran golongan ini dijelaskan dalam:
-          Q.S. 9 At Taubah: 71
-          Q.S .3 Ali Imran : 104
-          Q.S. 3 Ali Imran : 110.
4.      An shaarullah (penolong-penolong agama Allah)
Golongan ini dijelaskan dalam Al Quran, yaitu:
-          Q.S. 3 Ali Imran : 52
-          Q.S. 61 As Saff : 14
Yang termasuk ke dalam golongan ini, ialah:
 1. membela dan menolong agama Allah dengan ikhlas
 2. menolong muslim yang perlu mendapat pertolongan
 3. membela dan mengatur strategi pembangunan Islam
 4. mengabdikan hidupnya demi kejayaan Islam dan kaum muslimin.
5.      Ashhabul Kahfi (para penghuni gua).
Dijelaskan dalam Q.S. 18 Al Kahf : 13.
6.      Ashhabul Yamin (orang-orang yang menerima catatan dari tangan kanan)
Yang termasuk dalam golongan ini, yaitu:
a.       melepaskan budak dari perbudakan
b.      memberi makan pada yang kelaparan kepada anak yatim dan fakir miskin
c.       saling berpesan sabar dan kasih sayang.
7.      Zaakiruunallah (orang yang selalu zikir kepada Allah).
Dijelaskan dalam Al Quran dalam:
-          Q.S. 2 Al Baqarah : 152
-          Q.S. 33 Al Ahzab : 41
-          Q.S. 3 Ali Imran : 191
-          Q.S. 7 Al A’Araf : 205
-          Q.S. 33 Al Ahzab : 35
-          Q.S. 13 Ar Ra’d : 28.
8.      Hafidzuun (orang-orang yang selalu menjaga amanat)
Yang termasuk dalam golongan ini, yaitu :
a.       Memelihara shalat ( Q. S. Al Baqarah : 238)
Lebih lanjut dijelaskan dalam :
-          Q.S. 23 Al Mu’minun : 9 - 11
-          Q S. 70 Al Ma’arij : 34 - 35.
b.      Orang yang memelihara farj (kemaluan)
Terdapat dalam Q.S. 23 Al Ma’arij : 29 – 30 dan Q S. 33 Al Ahzab : 35
c.   Orang-orang yang memelihara hukum-hukum Allah ( Q.S. 9 At Taubah : 112)
d.   Orang-orang yang memelihara sumpah (Q.S. 5 Al Maidah : 89)
e.   wanita yang memelihara hak suami ( Q.S. 4 An Nisa : 34)
9.   Haamiduun (orang-orang yang selalu memuji Allah)
Terdapat dalam :
-          Q.S. 45 Al Jasiyah : 36-37
-          Q.S. 32 As Sajdah : 15
-          Q.S. 15 Al Hijr : 98.
10.  Hizbullah (orang-orang yang selalu mengikuti agama Allah).
Terdapat dalam Q.S. 5 Al Ma’idah : 55 - 56.
11.  Ibaadurrahmaan (hamba-hamba Allah yang mendapat ridha-Nya)
Yang termasuk golongan ini, yaitu :
 1. apabila berjalan di muka bumi dengan rendah diri
 2. apabila disapa oleh orang-orang jahil mengucapkan kata-kata keselamatan (bijaksana)
 3. seseorang yang waktu malamnya dilalui dengan banyak sujud (qiyamul lail)
 4. seseorang yang apabila berinfaq tidak berlebih-lebihan
 5. seseorang yang senantiasa meminta perlindungan dari azab
 6. tidak kikir
 7. ekonomis/ sederhana
 8. orang yang tidak melakukan kesyirikan
 9. tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah
 10. tidak berzina
 11. senantiasa bertaubat
 12. selalu beramal salih
 13. tidak memberikan kesaksian palsu
 14. memelihara diri dan tidak terperangaruh dengan keadaan
 15. apabila diberi peringatan dari Allah ia tanggap
 16. senantiasa memperhatikan ummat dan mendoakan kebaikannya.
(Intisari firman Allah Q.S. Al Furqan : 63-75).
12.  Khairu ummah (sebaik-baik ummat)
Adapun yang termasuk kedalam golongan ini, ialah:
1)      giat amar ma’ruf nahi munkar
2)      beriman kepada Allah (rukun Allah) ( Q.S. 3 Ali Imran : 110)
3)      menyeru kepada kebaikan ( Q.S. 3 Ali Imran : 104)
4)      tabligh
5)      memberi mauidhah hasanah (suri tauladan yang baik)
6)      memberi peringatan (indzar)
7)      selalu menasehati saudaranya dalam bertaqwa kepada Allah.
13.  Khaasyi’uun (orang-orang yang selalu khusyu’).
-          (Q.S. 2 Al Baqarah : 45)
-          (Q.S. 23 Al Mu’minun : 1)
-          (Q.S. 17 Al Isra : 107-109)
14.  Mubalighuun (orang-orang yang menyampaikan agama Allah). ( Q.S. 33 Al Ahzab :39).
15.  Muflihuun (orang-orang yang beruntung).
Yang termasuk golongan ini adalah:
a.       beriman kepada yang ghaib
b.      menegakkan shalat dan menginfakkan hartanya di jalan Allah
c.       orang yang khusyu dalam shalatnya
d.      menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna
e.       menunaikan zakat
f.       selalu menjaga kemaluan (kehormatan )nya
g.      memelihara amanat yang dipikulnya dan janji yang diucapkan
h.      orang yang selalu menjaga shalatnya
i.        orang yang selalu mensucikan jiwanya
j.        orang yang membersihkan diri dengan iman
k.      orang yang mengajak kepada kebaikan
l.        orang yang selalu menjauhi perbuatan fakhsa’ (judi dan lain-lain)
m.    orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya
n.      orang yang tidak melakukan transaksi riba
o.      orang yang beriman dan sabar
16. Muhajiruun (orang-orang yang berhijrah).
Terdapat dalam Q.S. 4 An Nisa : 100.
17.  Muhsinuun (orang-orang yang berbuat baik).
Terdapat dalam :
-          Q.S. 2 Al Baqarah : 112.
-          Q.S. 5 Al Ma’idah : 93.
18.  Mujahiduun (orang-orang yang  berjihad di jalan Allah).
Dijelaskan dalam :
-          Q.S. 22 Al Hajj : 78.
-          Q.S. 9 At Taubah : 41.
-          Q.S. 29 Al Ankabut :6.
!9.  Muhtaduun (orang-orang yang mendapat petunjuk).
Yang termasuk kedalamnya yaitu :
-          beriman dengan yang ghaib
-          mendirikan shalat
-          beriman kepada Al Qur’an dan kitab-kitab sebelumnya
-          menafkahkan sebagian rizkiyang telah dikaruniai Allah
-          yakin dengan adanya akhirat.
20.  Mukhlisuun (orang-orang yang menginfakkan hartanya).
Ikhlas lahir dan batin dalam beribadah kepada Allah dan membersihkan amal dari kesyirikan.
21.  Munfiquun (orang-orang yang menginfakkan hartanya)
Terdapat dalam :
-          Q.S. 2 Al Baqarah : 254,261,262.
-          Q.S. 3 Ali Imran : 134.
-          Q. S. 64 At Tagabun : 16.
22.  Muqsithuun (orang-orang yang berbuat adil).
Dijelaskan dalam :
-          Q.S. 4 An Nisa : 135.
-          Q.S. 5 Al Mai’dah : 42.
23.  Mustaghfiruun (orang-orang yang minta ampun).
Terdapat dalam :
-          Q.S.  4 An Nisa : 106,110.
-          Q.S. 51 Az Zariyat : 78.
24.  Mukminuun (orang-orang yang beriman).
Yang termasuk kedalamnya ialah :
a.       apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah hatinya bergetar dan imannya bertambah
b.      mereka yang bertawakkal kepada Allah
c.       mendirikan shalat dan menfkahkan harta yang baik
d.      mereka yang hanya beribadah kepada Allah
e.       mengimani rasul-rasul-Nya tanpa ragu
f.       mereka yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya.
25.  Mutathohhiruun (orang-orang yang mensucikan diri).
Terdapat dalam Q.S. 2 Al Baqarah : 222.
26.  Muttaquun (orang yang bertaqwa).
Yang termasuk kedalam golongan ini yaitu :
-          lidahnya terpelihara dari dusta dan ghibah (Q.S. 8 Al Anfal : 29)
-          hatinya terhindar dari dengki (Q.S. 65 At Talaq : 2,4)
-          matanya terhindar dari pandangan yang terlarang (Q.S. 7 Al A’raf : 159)
-          tubuhnya tidak pernah diisi dengan barang haram
-          tangannya tidak dipakai untuk hal-hal yang membawa dosa
-          ketaatannya ikhlas karena Allah semata, bukan karena riya atau mendapatkan pujian.
27.  Mutawakkiluun (orang-orang yang bertawakkal).
28.  Nabiyyun wal mursaluun (para Nabi dan Rasul).
29.  Shaabiruun (orang-orang yang bersabar).
Dijelaskan dalam :
-          Q.S. 28 Al Qasas : 54.
-           Q.S. 39 Az Zumar : 10.
-          Q.S. 2 Al Baqarah : 153.
30.  Shadiquun (orang-orang yang benar atau jujur).
Adapun golongan ini adalah :
-          beriman dan bertaqwa kepada Allah (Q.S. 9 At Taubah : 119)
-          jujur dan benar perkataannya (Q.S. 33 Al Ahzab : 70)
-          buah tuturnya selalu bersih dan menjadi panutan masyarakat (Q.S. 19 Maryam :50), (Q.S. 42 Asy Syura : 84)
-          menepati janji ( Q.S. 19 Maryam : 54)
-          kebenarannya didukung orang yang bertaqwa
-          tidak berdusta.
31.  Shalihuun (orang-orang yang shalih).
Yang yermasuk kedalamnya, yaitu :
-          iman dengan rukun iman yang enam
-          amar ma’ruf nahi munkar
-          berlomba-lomba dalam kebaikan
-          tenang, jujur dan patuh
-          taqwa
-          selalu berinfaq.
32.  Syakiruun (orang-orang yang selalu bersyukur)
Terdapat dalam :
-     Q.S. 16 An Nahl : 114
-     Q.S. 27 An Naml : 40.
33. Syuhadaa (orang-orang yang mati syahid) (Q.S. 3 Ali Imran : 169-171).
34  Tawwabuun (orang-orang yang  bertaubat).
Dijelaskan dalam :
-          Q.S. 2 Al Baqarah : 222
-          Q.S. 42 Asy Syura :25
-          Q.S. 25 Al Furqan : 70.
35.  Ulama (orang yang ahli agama Islam) (Q.S. 35 Fatir : 28).
36.  Ulul Albab (orang-orang yang berpikir/ cendikiawan).
Yang termasuk kedalamnya ialah :
-          memiliki hikmah yang diberikan Allah (Q.S. 2 Al Baqarah : 269)
-          mampu mengambil i’tibar ummat yang lalu (Q.S. 12 Yusuf : 111)
-          kritis terhadap permasalahan (Q.S. 39 Az Zumar : 18)
-          bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu (Q.S 3 Ali Imran : 7)
-          selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semesta (Q.S. 3 Ali Imran : 190)
-          mau mengambil pelajaran kitab yang lalu (Q.S 3 Ali Imran : 7)
-          tidak takut sendirian dalam mempertyahankan Al Haq (Q.S. 5 Al Ma’idah : 100)
-          tabligh tauhiidullah kepada manusia (Q.S. 14 Ibrahim : 52)
-          menepati janji dan suka bersilaturahmi (Q.S. 13 Ar Ra’d : 20-21)
-          sabar, shalat, infaq (Q.S. 13 Ar Ra’d : 22 )
-          bangun malam, rukuk dan sujud (Q.S. 39 Az Zumar : 9)
-          hanya takut kepada Allah (Q.S. 2 Al Baqarah : 197).
37 Waliyullah (orang yang dikasihani Allah).
Yang termasuk kedalam golongan ini, yaitu :
-          iman
-          taqwa
-          selalu berjihad
-          selalu melakukan amalan nawafil
-          ikhlas.
38.  Muslimuun (orang yang berserah diri).
Terdapat dalam :
-     Q.S. 6 Al An’am : 162-163
-     Q.S. 33 Al Ahzab : 36.
Semoga kita termasuk kedalam golongan ini. AminDAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30, Surabaya, Mekar Surabaya, 2004
Departemen Agama RI, Al-Jumanatul ‘Ali Al-Quran dan Terjemahanya, Bandung, C.V. Penerbit J-Art. 2004
Kelompok Telaah Kitab Ar Risalah, Agenda Muslim Khazanah Ilmiyah dan Amaliyah Seorang Mukmin Strategi Membina Pribadi Muslim Ideal, Qisty Saufa Abadi, 2002

2 komentar: